Thống kê XS Mega 6/45 theo thứ nhanh và chính xác nhất

Thống kê theo thứ XS Mega

thống kê mega645 theo thứ

TK theo thứ XS Mega thứ 4

Bộ số Lần xuất hiện theo thứ xổ số Mega 6/45
01
0.00% 0 lượt
02
6.67% 2 lượt
03
6.67% 2 lượt
04
0.00% 0 lượt
05
0.00% 0 lượt
06
0.00% 0 lượt
07
6.67% 2 lượt
08
0.00% 0 lượt
09
3.33% 1 lượt
10
6.67% 2 lượt
11
3.33% 1 lượt
12
0.00% 0 lượt
13
6.67% 2 lượt
14
0.00% 0 lượt
15
0.00% 0 lượt
16
0.00% 0 lượt
17
3.33% 1 lượt
18
0.00% 0 lượt
19
0.00% 0 lượt
20
3.33% 1 lượt
21
6.67% 2 lượt
22
6.67% 2 lượt
23
0.00% 0 lượt
24
3.33% 1 lượt
25
3.33% 1 lượt
26
0.00% 0 lượt
27
0.00% 0 lượt
28
0.00% 0 lượt
29
3.33% 1 lượt
30
6.67% 2 lượt
31
0.00% 0 lượt
32
0.00% 0 lượt
33
3.33% 1 lượt
34
6.67% 2 lượt
35
0.00% 0 lượt
36
0.00% 0 lượt
37
0.00% 0 lượt
38
3.33% 1 lượt
39
3.33% 1 lượt
40
0.00% 0 lượt
41
3.33% 1 lượt
42
0.00% 0 lượt
43
3.33% 1 lượt
44
0.00% 0 lượt
45
0.00% 0 lượt