Thống kê XS Mega 6/45 theo thứ nhanh và chính xác nhất

Thống kê theo thứ XS Mega

thống kê mega645 theo thứ

TK theo thứ XS Mega thứ 4

Bộ số Lần xuất hiện theo thứ xổ số Mega 6/45
01
0.00% 0 lượt
02
3.33% 1 lượt
03
0.00% 0 lượt
04
0.00% 0 lượt
05
0.00% 0 lượt
06
0.00% 0 lượt
07
3.33% 1 lượt
08
6.67% 2 lượt
09
6.67% 2 lượt
10
0.00% 0 lượt
11
6.67% 2 lượt
12
3.33% 1 lượt
13
0.00% 0 lượt
14
3.33% 1 lượt
15
3.33% 1 lượt
16
0.00% 0 lượt
17
3.33% 1 lượt
18
0.00% 0 lượt
19
3.33% 1 lượt
20
0.00% 0 lượt
21
3.33% 1 lượt
22
0.00% 0 lượt
23
0.00% 0 lượt
24
6.67% 2 lượt
25
3.33% 1 lượt
26
0.00% 0 lượt
27
3.33% 1 lượt
28
0.00% 0 lượt
29
0.00% 0 lượt
30
3.33% 1 lượt
31
0.00% 0 lượt
32
0.00% 0 lượt
33
0.00% 0 lượt
34
0.00% 0 lượt
35
3.33% 1 lượt
36
3.33% 1 lượt
37
0.00% 0 lượt
38
3.33% 1 lượt
39
6.67% 2 lượt
40
3.33% 1 lượt
41
3.33% 1 lượt
42
6.67% 2 lượt
43
0.00% 0 lượt
44
3.33% 1 lượt
45
3.33% 1 lượt